مجموعه: املاک و مستغلات آنتیگوا و باربودا

محصولات: 22
 • آنتیگوا و باربودا املاک و مستغلات LOT-AG11
  a close up of a cake shaped like a cake
  فروشنده
  تابعیت از طریق سرمایه گذاری
  قیمت مشترک
  $ 3,000,000.00
  قیمت تخفیف خورده
  $ 3,000,000.00
  قیمت مشترک
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • آنتیگوا و باربودا املاک و مستغلات LOT-AG10
  a close up of a vase with flowers on it
  فروشنده
  تابعیت از طریق سرمایه گذاری
  قیمت مشترک
  $ 725,000.00
  قیمت تخفیف خورده
  $ 725,000.00
  قیمت مشترک
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • آنتیگوا و باربودا املاک و مستغلات LOT-AG09
  فروشنده
  تابعیت از طریق سرمایه گذاری
  قیمت مشترک
  $ 220,000.00
  قیمت تخفیف خورده
  $ 220,000.00
  قیمت مشترک
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • آنتیگوا و باربودا املاک و مستغلات LOT-AG08
  a room filled with furniture and a large window
  فروشنده
  تابعیت از طریق سرمایه گذاری
  قیمت مشترک
  $ 220,000.00
  قیمت تخفیف خورده
  $ 220,000.00
  قیمت مشترک
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • آنتیگوا و باربودا املاک و مستغلات LOT-AG07
  a bunch of boats are docked in the water
  فروشنده
  تابعیت از طریق سرمایه گذاری
  قیمت مشترک
  $ 220,000.00
  قیمت تخفیف خورده
  $ 220,000.00
  قیمت مشترک
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده
 • آنتیگوا و باربودا املاک و مستغلات LOT-AG06
  a group of sheep standing in a parking lot
  فروشنده
  تابعیت از طریق سرمایه گذاری
  قیمت مشترک
  $ 220,000.00
  قیمت تخفیف خورده
  $ 220,000.00
  قیمت مشترک
  قیمت واحد
  برای 
  فروخته شده